Algemene (les)voorwaarden van Exact Rijopleidingen

Door lessen te volgen bij Exact Rijopleidingen ga je een overeenkomst aan. Aanmelden kan op verschillende manieren plaatsvinden: Per telefonische aanmelding, per mail, of schriftelijk. De navolgende voorwaarden gelden voor alle leerlingen, of ze nu een lespakket hebben of losse lessen volgen. 1. Bevoegdheid; Exact Rijopleidingen verplicht zich er zorg voor te dragen dat rijlessen gegeven worden door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen genoemd in de WRM (Wet Rij- onderricht Motorrijtuigen). 2. Garantie beschikbaarheid lesvoertuig; Exact Rijopleidingen garandeert de leerling dat op de datum en tijd waarop zijn/haar onderzoek naar rijvaardigheid (examen aangevraagd door Exact Rijopleidingen in overleg met leerling) plaatsvindt, er beschikking zal zijn over hetzelfde lesvoertuig als waarin de leerling het grootste deel van zijn/haar lessen heeft gevolgd, of tenminste een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type. 3. Betalingen; Betalingen dienen in alle gevallen voor aanvang van de les en bij pakketten voor aanvang van de eerste les te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Exact Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om, tot 15 werkdagen na einde van deze lesovereenkomst, in geval van niet tijdige betaling(en) wettelijke rente te berekenen vanaf de eerste dag dat deze betaling verschuldigd is. Ingeval de leerling voor een lespakket heeft gekozen en de verschuldigde betaling naar het bankrekeningnummer van Exact Rijopleidingen wilt overmaken, dient hij/zij er rekening mee te houden dat de betaling voor aanvang van de les(sen) op de rekening van Exact Rijopleidingen is bij geschreven. (Dit kan enkele dagen in beslag nemen). Losse lessen dienen ook altijd vooraf te worden voldaan. 4. Niet tijdige betaling; Indien men niet of niet tijdig betaald, zal Exact Rijopleidingen overgaan tot aanmaning van de verschuldigde betaling(en). Dit gebeurt via E- mail en/of WhatsApp. Indien de betaling dan alsnog uitblijft volgt opnieuw een aanmaning, ditmaal verhoogt met € 25 aan aanmaningskosten. Indien dan wederom betaling uitblijft behoudt Exact Rijopleidingen zich het recht voor de incasso uit handen te geven. De vordering zal dan met incassokosten worden verhoogd. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Exact Rijopleidingen maakt om de verschuldigde betaling te kunnen innen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,=. Bij betaling in termijnen, ingeval van lespakketten, gelden de momenten van betaling als aangegeven door de instructeur (de eerste termijn is altijd voor aanvang van de eerste les en de overige termijnen evenredig verdeeld over het aantal pakket uren). De kosten t.b.v. het onderzoek naar rijvaardigheid en, indien Exact Rijopleidingen de aanvraag hiervan verzorgt het theorie examen, dienen vooraf aan de aanvraag van het onderzoek aan Exact Rijopleidingen te worden voldaan danwel tijdig op het bankrekening nummer van Exact Rijopleidingen te zijn bijgeschreven. Pas na betaling van de verschuldigde bedragen wordt de aanvraag door Exact Rijopleidingen in behandeling genomen. 5. Annulering van les; Door omstandigheden kan het voorkomen dat de leerling de gemaakte afspraak moet annuleren of verschuiven. Hij/zij dient dit dan minimaal 24 uur van te voren aan Exact Rijopleidingen door te geven (zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend). Wanneer de leerling dit niet minimaal 24 uur van te voren doorgeeft, behoudt Exact Rijopleidingen zich het recht voor om de leerling het bedrag voor de betreffende vervallen les in rekening te brengen, tegen het dan geldende tarief danwel, ingeval van een pakket, een les van het pakket af te boeken. 6. Cursusonderbrekingen en prijsafspraken; De prijsafspraak voor pakketprijzen staat, met uitzondering van de gevallen omschreven in punt A, B en C van dit artikel, voor het betreffende aantal lessen vast:

A: Overheidsmaatregelen (zoals b.v. BTW- verhogingen) kunnen voor Exact Rijopleidingen aanleiding zijn tot verhoging van de pakketprijzen net als prijsverhogingen van theorie- en/of praktijkexamens door het CBR. Dit kan voor de leerling nimmer reden zijn om de overeenkomst te ontbinden. Wil de leerling toch ontbinden dan is artikel 10-A van deze overeenkomst van toepassing. B: Indien de lessen uit een pakket niet binnen een termijn van 6 maanden worden opgenomen, behoudt Exact Rijopleidingen zich het recht voor om voor de

lessen buiten die termijn een prijsverhoging door te berekenen, dit naar eigen oordeel gebaseerd op eerlijkheid en billijkheid. In dergelijke gevallen zal Exact Rijopleidingen dit evenals de termijn waarbinnen de resterende lessen alsnog dienen te worden opgenomen, aan de leerling kenbaar maken.

Wanneer, na een onderbreking, de lessen niet binnen 5 maanden na de laatste les worden opgenomen, behoudt Exact Rijopleidingen zich het recht voor om de lesovereenkomst als ontbonden te beschouwen, reeds betaalde lessen en/of pakketten worden, na deze periode van 5 maanden, nimmer gerestitueerd. Er kunnen omstandigheden zijn bijvoorbeeld bij langere fysieke of mentale beperkingen van de leerling dat deze termijn van 5 maanden verlengd wordt dit altijd in goed uitsluitend schriftelijk overleg met Exact Rijopleidingen. Een bevestiging van Exact Rijopleidingen per mail is ook voldoende. C: Voor uren buiten de pakketprijzen geldt geen vaste prijsafspraak, maar de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.

7. Gedragingen; In de navolgende gevallen behoudt Exact Rijopleidingen zich het recht voor om de leerling te weigeren tot deelname aan de les/ danwel de overeenkomst te ontbinden, waarbij de leerling gehouden wordt tot betaling van de e.v.t. verschuldigde bedragen:

A: Indien de leerling na herhaaldelijk verzoek de verschuldigde betaling weigert te voldoen. B: Indien de leerling (herhaaldelijk) weigert de instructies van de rij- instructeur tijdens de rijlessen op te volgen, waardoor naar oordeel van de rij- instructeur de algemene (verkeers)veiligheid in het geding komt. C: Indien bij de rij- instructeur het redelijke vermoeden bestaat dat de leerling onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen en/of andere middelen of stoffen is, die de (verkeers)veiligheid nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

8. Vrijwaring; Exact Rijopleidingen vrijwaart de leerling voor mogelijke aanspraken van derden als gevolg van botsing en/of aanrijding tijdens de rijlessen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen en/of andere middelen of stoffen die de (verkeers)veiligheid nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Bij deelname van de leerling aan rijles(sen) al dan niet in de vorm van een pakket verklaart de leerling stellig en zonder voorbehoud dat aan hem/haar nooit een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd (al dan niet voorwaardelijk) noch dat zijn/haar rijbewijs is ingevorderd. Dit geldt ook voor een eventueel ingevorderd AM-rijbewijs. Tevens verklaart de leerling de wettelijke minimale leeftijd te hebben bereikt voor het volgen van lessen. Mocht de leerling onder verzwijging van dergelijke omstandigheden toch deelnemen aan rijles(sen) dan vrijwaart de leerling Exact Rijopleidingen volledig van alle e.v.t. terzake aansprakelijkheden en zal de leerling alle e.v.t. terzake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere (toekomstige)financiële consequenties geheel voor zijn /haar rekening nemen. 9. Onderzoek naar de rijvaardigheid;(Zoals het CBR praktijkexamen) Indien een van de hieronder genoemde omstandigheden zich voordoet waardoor de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien zal Exact Rijopleidingen er voor zorgdragen dat, indien de leerling het wenst, er voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd waarvan Exact Rijopleidingen de e.v.t. kosten voor haar rekening neemt:

A: Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden dan wel zal plaatsvinden op de dag van het onderzoek. B: Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd om redenen niet ter beschikking is en Exact Rijopleidingen niet in staat is een lesvoertuig van hetzelfde dan wel gelijkwaardig type als vervanging ter beschikking te stellen. C: Het lesvoertuig,

waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator of deskundige van de instantie die belast is met het onderzoek naar de rijvaardigheid, wordt afgekeurd en er geen vervangend voertuig van hetzelfde dan wel gelijkwaardig type door Exact Rijopleidingen ter beschikking gesteld kan worden.

In de gevallen als hierboven in punt A,B en C omschreven, ontvangt de leerling tevens, als hij/zij opnieuw een onderzoek naar rijvaardigheid wenst, 2 gratis rijlessen van tesamen 120 minuten. In alle overige gevallen waarin de instantie of instelling, die belast is met het onderzoek naar de rijvaardigheid, besluit dat het onderzoek op de afgesproken tijd geen doorgang kan vinden (zoals bv vanwege slechte weersomstandigheden), is bovenstaande niet van toepassing en is Exact Rijopleidingen niet verantwoordelijk. Ook voor eventuele gevolgschade is Exact Rijopleidingen nimmer verantwoordelijk! E.v.t. financiële consequenties zijn dan voor rekening van de leerling. Dit geldt o.a. ook in geval van ziekte of vakantie van de leerling, tenzij de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek door de leerling schriftelijk aan Exact Rijopleidingen is opgegeven. 10. Beëindiging van de overeenkomst; De leerling kan de overeenkomst onder de navolgende voorwaarden altijd tussentijds beëindigen:

A: Indien de leerling een lespakket heeft zal bij voortijdige beëindiging het genoten aantal lessen (de uren die Exact Rijopleidingen hanteert zijn hierbij leidend) herberekend worden tegen het uurtarief dat op het moment van beëindiging geldt. Dit bedrag wordt, tesamen met € 155 aan administratiekosten en winstderving in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag door Exact Rijopleidingen aan de leerling. Indien het theorie- en/of praktijkexamen (onderzoek naar de rijvaardigheid) of een tussentijdsetoets reeds door Exact Rijopleidingen is aangevraagd, zullen de bedragen die Exact Rijopleidingen hiervoor hanteert nimmer voor terugbetaling aan de leerling in aanmerking komen. Lesmateriaal zoals bv. boeken zullen eveneens nimmer worden vergoed. Het bedrag dat onder aftrek van bovengenoemde posten dan e.v.t. ten gunste van de leerling overblijft zal binnen 15 werkdagen naar een, door de leerling schriftelijk opgegeven, rekeningnummer worden overgemaakt. Opzegging kan alleen per e-mail gericht aan het adres dat vermeld staat op de site van Exact Rijopleidingen. Let op: ons advies is wel om een aangetekend schrijven voorzien van een handtekening te sturen! B: Indien de leerling geen pakket heeft, maar losse lessen volgt dan kan deze na betaling van e.v.t. verschuldigde bedragen altijd de overeenkomst beëindigen. Betalingen die door de leerling reeds gedaan zijn die in relatie staan tot de aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen) alsmede kosten van theorie-examen en een e.v.t. tussentijdsetoets zullen niet worden vergoed. Tevens wordt door de leerling aangekocht lesmateriaal (zoals bijvoorbeeld boeken) niet retour genomen, noch vergoed.

Bij beeindiging door Exact Rijopleidingen van de overeenkomst om welke redenen dan ook, bijvoorbeeld door langdurige arbeidsongeschiktheid van de instructeur zonder passende vervanging te kunnen vinden, gelden dezelfde regels als hierboven onder 10 genoemd, uiteraard gelden dan niet de administratie kosten en evt. kosten van reserveringen. Deze worden dan uiteraard aan de leerling vergoed. Exact Rijopleidingen heeft 60 werkdagen in geval van arbeidsongeschiktheid van een instructeur om voor vervanging te zorgen. Na deze periode heeft de leerling het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en terugvordering te eisen onder de voorwaarden als zijnde Exact Rijopleidingen de overeenkomst heeft ontbonden. Wanneer de leerling hiervoor kiest dient dit altijd via aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt. Exact Rijopleidingen zal het terug te betalen bedrag binnen 30 werkdagen overmaken. Een eventueel (bindend) advies van Exact Rijopleidingen om te stoppen of een aangepaste auto (bijvoorbeeld automaat) te kiezen wordt NIET gezien als opzegging door Exact Rijopleidingen!

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Centraal Gelderland. KvK te Arnhem 09114022. (Voor (tijdelijke) acties kunnen nadere/aanvullende voorwaarden gelden). Ook kunnen deze voorwaarden tussentijds wijzigen, bij opzegging gelden altijd de actuele voorwaarden zoals op deze site vermeld.